1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Szakmai életrajz / CV
Koltai Kornélia PhD

Név: Koltai Kornélia
Születési név: Sándor Kornélia
Születési dátum: 1972.06.27.

* Publikációs lista / Publications
* Letölthető publikációk / Downloadable publications
* Kurzusok / courses

Jelenlegi munkahely, munkakör: ELTE BTK, Ókortudományi Intézet, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, habilitált egyetemi docens


Egyetemi tanulmányok (osztatlan MA):
ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom szak (1991–1997)
ELTE BTK Hebraisztika szak (1992–1997)

Képesítés/Szakképzettség:
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (1997), az oklevél minősítése: kiváló
Okleveles hebraista (1998), az oklevél minősítése: kiváló

Egyetemi tanulmányi ösztöndíjak:
Tudományos ösztöndíj (több szemeszterben is sikerült elnyerni)
Demonstrátori ösztöndíj (1993–1996)
Köztársasági ösztöndíj (1995–1996)

Külföldi / Jeruzsálemi tanulmányi ösztöndíj: The Hebrew University of Jerusalem, Rothberg School for Overseas Students, Department of Summer Courses (1996)

PhD-tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtörténet Program (1997–2000)
Disszertációs téma / a disszertáció címe: Péchi Simon töredékes bibliafordítása (1634)
PhD-fokozat megszerzése: 2005, minősítése: summa cum laude

Habilitációs és idegen nyelvű tudományos előadás: 
A proto-hébertől a klasszikus bibliai héberig: Az archaikus költészet nyelve 
Jakab Farkas of Alistál’s First Greeting Poem for György Csipkés of Komárom (1652)
2021.06.25. (minősítés: summa cum laude)


Nyelvismeret:
angol - állami "C" típusú középfokú nyelvvizsga
orosz - állami "C" típusú középfokú nyelvvizsga


Eddigi oktatói tevékenység (az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékén oktatásban töltött idő és az oktatott tárgyak felsorolása): 

1993-tól folyamatos oktatói tevékenység az ELTE BTK hebraisztika szakán 

1993–1996: Az ELTE BTK hebraisztika szakos hallgatójaként, mint demonstrátor részvétel a klasszikus héber nyelv és bibliai szövegolvasás oktatásában
1996–2007: az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének óhéber nyelvtanári státuszában oktatói tevékenység a hebraisztika szakon, a bolognai rendszer bevezetésével a szak BA/MA képzésében; fő oktatási / kutatási terület: a Héber Biblia nyelve és szöveghagyománya
2007-től adjunktusként oktatási tevékenység a hebraisztika szak BA/MA-, valamint PhD-képzésében (a Történelemtudományok Doktori Iskola Assziriológia és Hebraisztika-Judaisztika doktori programjának keretében)

 

Rendszeresen oktatott tárgyak (szemináriumok és előadások): 

klasszikus héber nyelv (hangtan-alaktan, szintaxis), bibliaismeret, bibliai szövegolvasás, bibliatudomány-történet, a Biblia mint irodalom, héber nyelvtörténet (szociolingvisztikai vetülettel), bibliai arámi nyelv és szövegolvasás, targumi szövegolvasás, szakmai nyelvi fejlesztés ("A Biblia nyelve modern nyelvészeti megközelítésben", "Biblia-fordítás: elmélet, gyakorlat"), szövegelemző szeminárium: a Héber Biblia különféle szövegtípusainak különféle módszerekkel történő vizsgálata, a Héber Biblia-szigorlat felkészítő konzultációja; és számos, ún. panel-előadássorozat szervezése és előadóként részvétel is benne (pl. "Irodalom- és tudománytörténeti bevezetés", "Leíró és történeti nyelvészet" stb.)

Az "Ókori és keleti nyelvek és írások" ókortudományi és orientalista BA szakos hallgatók számára meghirdetett előadássorozat keretében "Az észak-nyugati sémi nyelvek: a héber és az arámi nyelv és írásaik" című előadás tartása (Gólyavári előadóterem)

Az Ókortudományi Intézet által, a 2017/2018. tavaszi tanévben szervezett "Propaganda az ókorban" című előadássorozat keretében "Az Úr (vallásának) propagandistái: a próféták" című előadás tartása (Gólyavári előadóterem)
https://www.elte.hu/content/a-profetai-propaganda.t.16348


A bolognai képzés előtt oktatott további tárgyak (amelyek az új képzési rendszerbe nem lettek beépítve):
A "Bevezetés a zsidó kultúrába" című közismereti előadássorozat ötlete, első megszervezése, és részvétel előadóként is benne
A bolognai képzés bevezetése előtt a Holokauszt-tanulmányok Program egyetemi szakgazdájaként Bányai Viktóriával (MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatóközpont) a program koordinálása, valamint a "Holokauszt-ábrázolások a magyar irodalomban" című szeminárium tartása


Oktatás más egyetemen:

A KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészet Intézetének Szabadbölcsészet Tanszékén meghívott vendégoktatóként "Héber bibliai szövegolvasás" tartása BA-s és MA-s diákoknak 

A KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészet Intézetének Szabadbölcsészet Tanszékén meghívott előadóként "Az Ószövetség kulturális háttere" című kurzus (MA-s vallástudomány szakos nappalis, ill. levezős hallgatóknak), valamint az "Ókori és keleti vallások művelődéstörténete 3" című kurzus tartása (BA-s vallástudomány szakos hallgatóknak)

Az OR-ZSE Liturgia Tanszékén vendégoktatóként a "Zsidó irodalom és liturgia II." című, Biró Tamással közösen meghirdetett kurzus "Pijjutok irodalomtörténeti megközelítésben" részének tartása, végzős levelező tagozatos liturgika szakos hallgatók számára


Rendszeres témavezetői tevékenység: 

Számos BA-s, MA-s szakdolgozat témavezetőjeként, OTDK-versenydolgozatok témavezetőjeként (országos 1., és több 3. helyezést elért versenydolgozat esetén is), valamint: folyamatban lévő PhD-disszertációk témavezetőjeként.


Rendszeres opponensi tevékenység:

Számos BA-s, MA-s szakdolgozatnál, PhD-disszertációnál.


Díjak, kitüntetések:

Pro Ingenio Elismerő Oklevél (egyetemi szenátusi kitüntetés a tehetséggondozásért, 2022)

Oktatói Tudományos Diákköri Díj (Kari kitüntetés, 2017)

Rektori Kiválósági Különdíj a 2016/2017-es tanévre

Révay József-díj a recenzensi tevékenységért (a 2013/2014-es akadémiai évben)
Az Ókortudományi Társaság elismerése, a Társaság Választmányának döntése alapján


OTKA/NKFIH-kutatói tevékenység:

"Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században" című OTKA-kutatási projektben való részvétel (2017–2020), vezető kutató: Zsengellér József (NKFIH K-125486)


Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:
Tudományos társasági tagság, illetve tisztség:


Magyar Hebraisztikai Társaság (http://mht.org.hu/):
tag (a Társaság alapításától, 2002-től)
titkár (2010-től)

Az MHT titkáraként számos rendezvény, ülés szervezése

Ókortudományi Társaság:
tag (2016-tól)


Nemzetközi konferencia-szervezés:

Biró Tamással (ELTE BTK, a programbizottság elnöke) és Zsengellér Józseffel (KRE HTK, a Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke) közösen: "Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2019.", a Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciája, Schweitzer József halálának 4. évfordulóján, 2019. jan. 29-én

http://mhk.elte.hu/


Hazai konferencia-szervezés:

Biró Tamással (ELTE BTK, a programbizottság elnöke) és Bányai Viktóriával (MTA TKKI Judaisztikai Kutatócsoport; ELTE BTK) közösen: "Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2018.", a Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciája, Schweitzer József halálának 3. évfordulóján, 2018. febr. 18-án

http://mhk.elte.hu/2018/

Zsengellér Józseffel (KRE HTK, a Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke) és Biró Tamással (ELTE BTK) közösen: a Magyar Hebraisztikai Társaság "Schweitzer-lectures" konferenciája, Schweitzer József halálának 2. évfordulóján, 2017. febr. 14-én

http://hebraisztika.hu/attachments/00000665.pdf

Oláh Jánossal (OR-ZSE) közösen: "Scheiber Sándor, a mi tanítómesterünk". Az Országos Rabbiképő-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyar Hebraisztikai Társaság (MHT) konferenciája Scheiber Sándor születésének 100. évfordulójára, 2013. nov. 20-án

http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000438.pdf


Konferenciákon való részvétel:

(újabbakat ld. STA)

A Frankfurt am Main-i carmenek (1626) bemutatása, különös tekintettel Nicolao Archino דהרות című héber nyelvű üdvözlőversére (2020, febr.)
Elhangzott a Magyar Hebraisztikai Konferencián (Schweitzer-lectures
http://mhk.elte.hu/2020/?a=dl&l=hu

Magyar peregrinusok 17. sz.-i héber üdvözlőversei: nyelvi és verstani elemzések (2019, aug.)
Elhangzott a Doktorok Kollégiumának (DC) Ószövetségi Szekciójában (DRHE-szervezés)

Idézés, utánzás, eredetiség. A parafrázis megjelenési formái a magyar peregrinusok 17. századi héber nyelvű üdvözlőverseiben (2019, máj.)
Elhangzott az "Imitáció és parafrázis. Szövegváltozatok a magyar régiségben" című konferencián, Pécsett (ReBaKucs tudományos konferencia)

Bibliai és posztbiblikus nyelvi rétegek dialógusa (egymásra gyakorolt hatása) a magyar peregrinusok 17. századi héber nyelvű üdvözlőverseiben (2018, máj.)
Elhangzott "A dialógus formái a magyar irodalmi régiségben (1450–1750)" című konferencián, Kolozsvárt (ReBaKucs tudományos konferencia)

Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században
Poszter a Magyar Hebraisztikai Társaság által szervezett "Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2018" című konferenciára (2018, febr.)
Készítették: Götz Andrea, Biró Tamás, Juhász Szandra, Koltai Kornélia, Zsengellér József
(Megvalósult az NKFI-projekt keretében. Károli Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Milyen fordítási elv szerint jött létre a Károli Biblia? Az Ótestamentum nyelvének vizsgálata a forrásszöveg fényében (2017, okt.)
Elhangzott a PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék által szervezett, a "Nyelvelmélet és dialektológia" című konferenciasorozat keretében, "A Károli-Biblia nyelve" című konferencián

16–17. századi magyar Ószövetség-fordítások (2017, ápr.)
Elhangzott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem által szervezett "Az Ószövetség és a Reformáció" című konferencián

Az irónia mint életszemlélet Ámosz könyvében? (2017, febr.)
Elhangzott a Magyar Hebraisztikai Társaság "Schweitzer-lectures" konferenciáján 

Az irónia mint kommunikációs stratégia a Héber Bibliában – Proto-Jesaja fenyegető próféciáinak perspektívájából (2016, máj.)
Elhangzott a Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke által szervezett 12. Magyar Ókortudományi Konferencián (Nyelvészet-szekció)

A kétnyelvűség szerepe Dániel könyvében (2014, nov.)
Elhangzott a "Sapientia Szimpózium" sorozat keretében megrendezett "Dániel-szimpózium"-on (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének szervezésében)

Hebrew Language Knowledge of Christian Hebraists Dealing with Hungarian Linguistics (2014, jún.)
Elhangzott a "Christian Hebraism in Eastern Central Europe II." című nemzetközi konferencián, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán

Pragmatikai fordulat a bibliai héber nyelv leírásában (2014, máj.)
Elhangzott az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének szervezésében, a 11. Magyar Ókortudományi Konferencián (Nyelvészet-szekció)

Bibliafordítás  egy szekuláris korban (2014, jan.)
Elhangzott az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén

Simon Péchi, the Head of the Transylvanian Sabbatarian Movement (17th c.)
Elhangzott a "Christliche Hebraistik im östlichen Mitteleuropa von der Renaissance bis zur Aufklärung
Christian Hebraism in Eastern Central Europa from the Renaissance to the Enlightenment
השפה העברית בנוצרות, במרכז אירופה המזרחי מהרנסאנס ועד ההשכלה" című nemzetközi konferencián
(Wittenberg, Leucorea, 2012, márc. 18-21.)

Péchi Simon. Egy rendkívüli szombatos tipikus szombatos életútja (2011, szept.)
Elhangzott a „CONVERSIO-Vallástudományi konferencia" keretében, az ELTE BTK szervezésében

Tótfalusi Kis Miklós héber grammatikai ismeretei a Ratiocinatio (1684) tükrében (2011, aug.)
Elhangzott a Doktorok Kollégiuma Ószövetségi Szekciójában (Debreceni Református Kollégium)

Félúton a protestáns és a zsidó liturgia közt: Péchi Simon szombatos bibliafordítása (1634) (2010, nov.)
Elhangzott a Bölcsészettudományi Kar alapításának 375. évfordulója alkalmából rendezett „A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában (Ritualia - I.)" című konferencián

Pragmatikai vizsgálatok a klasszikus héberben (2010, okt.)
Elhangzott a „100 ÉVES AZ ÓKORI KELETI KULTÚRÁK KUTATÁSA ÉS OKTATÁSA AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN" című, az Egyiptológiai Tanszék- illetve az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék által közösen szervezett ünnepi konferencián

Péchi Simon Biblia-kommentárja (2010, okt.)
Elhangzott „A DIALÓGUS SODRÁBAN..." Új perspektívák és kihívások a zsidó-kereszténydialógusban a 21. század elején" című zsidó - keresztény konferencia keretében, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett a Collegium Esztergom támogatásával

A Héber Biblia közvetítésének korlátai (2010, márc.)
Elhangzott az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra Kutatócsoportja által szervezett, "Transfer- Interdisziplinär!" című nemzetközi előadássorozat keretében

Az Aqédá mint irodalom (2009, dec.) 
Elhangzott az "Aqédá a zsidó és a keresztény hagyományban" című konferencián (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének szervezésében)

Nyelvhasználati sajátosságok: a Héber Biblia írott nyelvi tanúsága (2009, máj.)
Elhangzott: "A te könyvedbe mind ezek béirattattak"című bibliatudományi konferencián (a Wesley János Lelkészképző Főiskola szervezésében)

Beszélt nyelvi elemek a Héber Bibliában (2009, ápr.)
Elhangzott az Orientalista Nap-on (az ELTE BTK Orientalisztikai Intézetének szervezésében)

Péchi Simon bibliafordításának stilisztikai elemzése - egy kiválasztott szövegrészlet alapján (2003, okt.)
Elhangzott a hebraisztikai szak fennállásának 15. évfordulójára rendezett tudományos konferencián (az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék szervezésében)

A Biblia nyelvi öröksége - Károli Gáspár és Péchi Simon bibliafordítása alapján (2000, nov.)
Elhangzott az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport és a Magyar Nyelvtudomány Doktori Iskola által közösen rendezett PhD-hallgatók Szakmai Konferenciája keretében

Péchi Simon és az erdélyi szombatosok (1999, dec.)
Elhangzott a UJS Maimonides kör felkérésére (Bálint Zsidó Közösségi Ház szervezésében)

Rendszeres részvétel előadóként a "Kutatók éjszakája" című rendezvényen.


Nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok:


Együttműködés Louise O. Vasvárival és Steven Tötösy de Zepetnekkel, a Purdue University Press - Purdue Books in Comparative Cultural Studies szerkesztőivel

A különböző tudományos cikkek, kötetek kiadása, valamint a bibliai/ószövetségi témájú tudományos igényű ismeretterjesztő könyvek szaklektorálásai kapcsán együttműködés különböző kiadókkal és szerkesztőségekkel 

A Magyar Hebraisztikai Társaság titkáraként kapcsolattartás és együttműködés valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény hebraisztikai képzésének, teológiai karának oktatójával 


Egyéb szakmai tevékenység:

Külső nyelvvizsgáztató az OR-ZSE nyelvvizsgaközpontban bibliai héber nyelvből (2019-től)


Götz Andreával, 

http://okorportal.hu/oktatas/bibliatudomany

Bibliafordítói internetes rovat 


Bányai Viktóriával és Marossy Attilával,

Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Az_ELTE_HebraWiki_projekt_lapjai
HebraWiki-honlap: http://hebraisztika.hu/site/pageprocess.htm?id=471

HebraWiki-projekt

Bányai Viktóriával (MTA), Maamakim, Holokauszt-tanulmányok (az ELTE BTK Holokauszt-tanulmányok Program kiadványa; 2005-2006)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]