Oktató: Koltai Kornélia
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1.
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Classical Hebrew language and Text-reading 1.
_ _
Szemeszter: 2018/19 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H 12-13:30, Cs 14-15:30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-101
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-701
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A kurzus bevezet a klasszikus héber nyelv grammatikájának (hangtanának, alaktanának) ismeretébe, s a példákkal (bibliai citátumokkal), feladatokkal, gyakorlatokkal a bibliai szókészlet bázisát, a Biblia nyelvének alapszavait, kifejezéseit tanítja.


A jegyszerzés feltételei:

Órai munka, házi feladatok, minden órán kis zh, év közben egy nagyobb, és év végén egy összefoglaló zh.

A diák mindezen tényező együttes figyelembe vételével (dolgozatainak átlageredményével számolva) kapja meg az osztályzatát.


A tervezett tanmenet:

1. Az alefbét, az írásmód; hangtani bevezetés.

2. Szótagolás, vokalizáció, hangtani szabályszerűségek.

3. Alaktani bevezetés: a főnév – nemek, számok, szabályos hangváltozások.

4. A gyökmássalhangzók: típusaik, főnévi morfémaképletek.

5. A főnevek osztályzása (gemináták, szegoláták, rendhagyó többes számok).

6. A névelő, prepozíciók, a kötőszó, a nominális mondat.

7. A melléknév: „ragozás”, mondatrész-szerep, fokozás.

8. Az ige: bevezetés (morfémaképlet, igetörzsek); Qal participium activum és passivum.

9. A névmás 1.: személyes névmás, a személyes névmás „ragozott alakjai” (névmási suffixumok, tárgyjelölés).

10. A névmás 2.: mutató-, vonatkozó-, kérdőnévmás; partikulák; szintaktikai megvalósulás.

11. Birtokviszony: status constructus.

12. „Névszóragozás”: főnevekhez járuló névmási végződések.

13. „Igeragozás”: Qal perfectum: erős igék (alak- és mondattani kérdések); a directivus.


Szakirodalom (kötelező tankönyv):

Seow, Ch. L., A Grammar for Biblical Hebrew (revised edition), Nashville: Abingdon Press, 1995.


További szakirodalom (ajánlott tankönyvek):

Egeresi L. S., A bibliai héber nyelv tankönyve (2., jav. kiadás), Budapest: Bibliophilia, 2010.

Greenberg, M., Introduction to HebrewNew Jersey: Prentice-Hall Inc., 1965.

Lambdin, T. O., Introduction to Biblical HebrewLondon: Darton, Longman & Todd, 2003.

Strack, H. L. – Jepsen, A., Hebräische Grammatik mit ÜbungsbuchMünchen: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1952.

Weingreen, J., A Practical Grammar for Classical Hebrew (2. kiad.), Oxford: Clarendon, 1959.


Megjegyzés:

A tanszék tanárai-felsőbb éves diákjai szeptember közepétől október végéig a hét 4 napján, alkalmanként kb. 45-60 percben “olvasásóra” keretében lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak az olvasás gyakorlására. Az olvasásórán a diákok hangosan olvasnak, kontroll mellett. A részvétel, mivel az olvasásóra tanrenden kívüli, nem kötelező, de javasolt a heti minimum 1x-i megjelenés. Novemberben (kötetlen formában) a diákok számot adnak az elsajátított, kialakult olvasási készségeikről.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 4
_ _