Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van): Koltai Kornélia
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Héber nyelvtörténet
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: History of the Hebrew language
_ _
Szemeszter: 2017/18 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 12-13:30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD16-201
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az előadás célja:

Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon a történeti nyelvészet vizsgálati tárgyairól, módszereiről, diszciplínáiról, körüljárja a nyelvi változás mibenlétét, majd a héber nyelvtörténet korszakait társadalmi, történeti és kultúrtörténeti dimenzióba helyezze, valamint, hogy áttekintse az egyes nyelvtörténeti korszakok (valamennyi nyelvi szintre kiterjedő) sajátosságait, a rendelkezésre álló forrásokból való válogatás alapján. Az egyes korszakok nyelvtörténetének bemutatását követi egy-egy elméletibb jellegű előadás, amely az adott korszakhoz kapcsolódóan tárgyal egy-egy nyelvészeti területet, fogalmat, módszert, problematikát, leíró és történeti szempontból.

Az óra folyamatosan bővülő honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/.

A jegyszerzés feltételei:

A félév során minden héten házi feladatot kell készíteniük a hallgatóknak, amelyet az adott óra anyagához kapcsolódóan adunk fel, összesen 9 alkalommal.  A beadandó munkák rövid, gyakorlati jellegű, kreatív feladatok lesznek. Célunk, hogy a diákok olyan készségekre tegyenek szert, amely lehetővé teszi, hogy a nyelvészeti, nyelvtörténeti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudják. 

A félévet egy írásbeli vizsgával zárják a hallgatók, amelyet a vizsgaidőszakban, előzetes egyeztetés szerint fognak letenni. 

A félév végi osztályzatot mindenki a beadandó házi feladatainak átlaga (45%) és a félév végi írásbeli vizsga érdemjegye (55%) alapján szerzi. 

Előzetes tematika:

 1. Bevezetés: leíró nyelvészet, történeti nyelvészet és nyelvtörténet (BT)
 2. A proto-hébertől a klasszikus bibliai héberig; epigrafikus emlékek (KK)
 3. Történeti-összehasonlító nyelvészet 1 (családfamodell) és fonológia (BT)
 4. A klasszikus bibliai hébertől Qumránig; a szamaritánus héber (KK)
 5. Dialektológiai kitekintés: nyelvjárások a Héber Bibliában? (KK)
 6. Történeti nyelvészet 2 (hullámmodell) és morfológia (BT)
 7. Misnai/rabbinikus héber (KK)
 8. Szociolingvisztika 1 (diglosszia), a lexikon és szemantika (BT)
 9. Középkori héber és az ún. zsidó nyelvek. Szociolingvisztika 2 (pidzsin és kreol). A héber grammatika fejlődése a középkorban (BT)
 10. A pijjutok és a középkori költészet nyelve (KK)
 11. A héber nyelvújítás (KK)
 12. Szintaxis, strukturalista és generatív nyelvészet, pszicholingvisztika (BT)

+1: Összefoglalás gyanánt vita: vajon sémi nyelv-e a modern héber?

A pontos tematika és az egyes előadásokhoz ajánlott irodalom fokozatosan kerül fel az óra honlapjára: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/.

Kötelező szakirodalom:

 • Sáenz-Badillos, Angel, A History of the Hebrew Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 1–75, 112–129, 161–272.
 • Dobos Károly, Sém fiai. A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története (Budapest: Pázmány Egyetem eKiadó és Szent István Társulat, 2012), pp. 23–64, 119–245.
 • Kálmán László, „Történeti nyelvészet”, in: Bevezetés a nyelvtudományba, 2. bővített kiadás (Budapest: Tinta Kiadó, 2007), pp. 105-120.
  http://budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf.
 • Chaim Rabin: A Short History of the Hebrew Language. Orot publication, 1973. http://www.adath-shalom.ca/rabin_he.htm.

Ajánlott szakirodalom:
(az egyes nyelvészeti fogalmak, ill. sémi nyelvek és dialektusok, és héber nyelvtörténeti korszakok mélyebb megértéséhez)

Benner, Jeff A.,The Ancient Hebrew Lexicon of the Bible. Hebrew Letters, Words and Roots Defined Within Their Ancient Cultural Context (College Station, TX: Virtualbookworm.com Publishing, 2005)

Bennett, Patrick R., Comparative Semitic Linguistics. A manual (Winona Lake: Eisenbrauns, 1998)

Blau, Jehosua, "Ha-hisztorja ha-arukha ve-ha-jehida be-mina sel ha-leson ha-ivrit" / "A History of the Hebrew Language", Lesonenu 58, 1 (1984), jelzet: K-Bla.24.

Bodine, Walter R., Linguistics and Biblical Hebrew (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992)

Bynon, Theodora, Történeti nyelvészet (Budapest: Osiris, 1997)

Chomsky, William, Hebrew. The Eternal Language (Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1986)

Crystal, David, A nyelv enciklopédiája (Budapest: Osiris, 1998)

Daniels, Peter T. - Bright, William, eds. / Michalowski, P. - Cooper, J.S. - Gragg, G.B. - Englund, R.K. et al., The World's Writing Systems (New York - Oxford: Oxford University Press, 1996)

Fodor István (szerk.), A világ nyelvei (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999)

Fredericks, Daniel C., „A North Israelite Dialect in the Hebrew Bible? Questions of Methodology", in:Hebrew Studies 37 (1996), pp. 7-20.

Hetzron, Robert, "The Semitic languages", in.: The World's Major Languages, ed.: Comrie, B. (London-Sydney: Croom Helm, 1987)

Hetzron, Robert (szerk.), The Semitic Languages. Routledge Language Family Descriptions London – New York: Routledge, 1997

Hodossy-Takács, Előd, Móáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában (Kréné, 9; Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2008)

Hoffman, Joel M., In the Beginning. A Short History of the Hebrew Language (New York - London: New York University Press, 2004)

Horbury, William, ed., Hebrew Study from Ezra to Ben-Yehuda (Edinburgh: T and T Clark, 1999)

Hurvitz, Avi, The Development of the Hebrew Language from its Origins until Rabbinic Times, Ms, a tanszéki könyvtárban megtalálható K-Hur.3. jelzet alatt.

Kőszeghy Miklós, Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság elõtti Palesztinából (Kréné, 2; Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2003)

Kutscher, E.Y. / Kutscher, R., ed., A History of the Hebrew Language (Jerusalem - Leiden: The Magnes Press, The Hebrew University - E.J. Brill, 1982)

Kutscher, Eduard Yecheskel, „Aramaic”, in: Berenbaum, M. – Skolnik, F. (szerk.), Encyclopaedia Judaica, 2. kiadás, vol. 2, pp. 341-359. (Detroit: Mamillan Reference USA, 2007) 

Luzzatto, Samuel David / Rubin, Aaron D., Prolegomena to a Grammar of the Hebrew Language(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2005)

Miller, Cynthia L, The Representation of Speech in Biblical Hebrew Narrative. A Linguistic Analysis(Harvard Semitic Monographs 55; Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1996)

Naveh, Joseph, Early History of the Alphabet (Jerusalem, Magnes, 1987)

Pérez Fernández, Miguel, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew (Leiden - Boston - Köln: Brill,  1999)

Rendsburg, Gary A., Diglossia in Ancient Hebrew (American Oriental Series, 72; New Haven, Connecticut, 1990)

Rendsburg, Gary A., Lingistic Evidence for the Northern Origin of Selected Psalms (Atlanta: Scholars Press, 1990)

Rendsburg, Gary A., „The Strata of Biblical Hebrew" JNSL (1991), pp. 81-99.

Rendsburg, Gary A., 1992, „Morphological Evidence for Regional Dialects in Ancient Hebrew", in:

Bodine, W. R., Linguistics and Biblical Hebrew (Winona Lake, IN: Eisenbrauns), pp. 65-88.

Rendsburg, Gary A., „The Galilean Background of Mishnaic Hebrew", in: The Galilee in Late Antiquity, ed. L. I. Levine (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), pp. 225-240.

Sanders, Seth L., The Invention of Hebrew (Traditions, 5; Urbana - Chicago: University of Illinois Press, 2009)

Segal, Moses Hirsch (Cvi), A Grammar of Mishnaic Hebrew (Oxford: Clarendon Press, 1927)
Wardhaugh, Ronald, „A nyelvi változás", in: Szociolingvisztika (Budapest: Osiris -Századvég,  1995), pp. 169-191.

Young, Ian, Diversity in Pre-Exilic Hebrew (FAT 5; Tübingen: Mohr, 1993)

Young, Ian, ed., Biblical Hebrew Studies in Chronology and Typology (JSOTSup 369; London: T & T Clark, 2003).

Young, Ian, „Biblical Texts Cannot Be Dated Linguistically", Hebrew Studies 46, (2005), pp. 341-351.

Young, Ian – Rezetko, Robert, Linguistic Dating of Biblical Texts Volume 1: An Introduction to Approaches and Problems (Bible World; London: Equinox, 2008)

Megjegyzés: Elvárt a  angol olvasási készség.

Kurzus leírása angolul:  
* *

A lecture covering the history of the Hebrew language, as well as an introduction to concepts and methodolodies in descriptive and historical linguistics.

_ _
Kreditpont? 3
_ _