Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van): Koltai Kornélia
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai szövegolvasás mondattani megközelítéssel
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Reading biblical texts with a syntax perspective
_ _
Szemeszter: 2017/18 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 14-15:30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.23
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-208
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A kurzus során a „Bibliai héber nyelvtan 4: szintaxis” c. órához állítunk össze egy példatárat (egyetemi jegyzetet), a Biblia különböző könyveiből vett fejezetek feldolgozásával. Ezáltal a hallgatók maguk is fejlesztik a bibliai héber nyelvtani készségeiket és nyelvészeti elméleti ismereteiket, miközben újabb bibliai szövegeket dolgoznak fel, és didaktikai szemléletmódra tesznek szert.

A kurzus folyamatosan fejlődő honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szintax2/.


Az óra jellege:

Minden hallgató kiválaszt egy (vagy két) tetszőleges témakört a szintaxis területéről: pl. a főnév mondattani funkciói, a constructus-os szerkezet jelentései, igetörzsek, igeaspektus, a mondategység szórendje, összetett mondatok stb. Ezekhez hétről hétre anyagot, adatokat gyűjt különféle, szintén tetszőlegesen választott bibliai fejezetekből. A BA-s hallgatóknak minden héten egy fejezet preparálásával és vizsgálatával kell készülniük, az MA-s hallgatóknak pedig kettővel. Az első órákat követően a választott bibliai fejezetekben már nemcsak a saját témájához gyűjt adatokat a hallgató, hanem a többi téma gazdáját is segíti adatokkal.

A kurzus résztvevői a kiválasztott témakörhöz – a kurzus oktatóinak iránymutatása szerint – a félév során megírnak egy „tankönyvi fejezetet”. Emellett a hallgató egy-egy kutatási kérdésben elmélyedve egy szemináriumi dolgozatot is írhat, amely például publikálható cikké vagy OTDK-dolgozattá fejleszthető tovább. Míg a „tankönyvi fejezet” szükségszerűen alapszintű, didaktikusan felépített, de egy tágabb témát lefedő írás lesz, addig a szemináriumi dolgozat lehetőséget teremt egy szűkebb téma alaposabb feldolgozására a kurrens szakirodalom segítségével. Az órákon az otthon összegyűjtött példákat mind a tankönyvi, „didaktikai szemléletű” feldolgozás, mind a nyelvészeti értelmezés szempontjából megvitatjuk.

Amennyiben a tervek szerint elkészül az egyetemi jegyzet, és abban a hallgató által írt fejezet megjelenik, azt a hallgató mint publikációt (mint fejezetet egy szerkesztett kötetben) feltüntetheti publikációs listájában.


A jegyszerzés feltételei:

A félév végi osztályzat két komponensből tevődik össze:

1) Szövegolvasási beszámoló a félév végén: a BA-s hallgatóknak a kurzus során elolvasott (kiszótározott, vizsgálat tárgyává tett) 12 fejezetből, az MA-s hallgatóknak a 24 fejezetből (40%).

2) Feladatgyűjtemény összeállítása a félév során feldolgozott anyagból (beleértve a társak által hozott példákat is), amely a készülő egyetemi jegyzet fejezetét fogja képezni (60%).

 

Szakirodalom:

A bibliai héber nyelvtanok a tanszéki könyvtárban 51.1.1. jelzet alatt találhatóak, míg nyelvtörténeti és nyelvészeti monográfiák 51.3. jelzet alatt. Általános nyelvészeti lexikonok 01.8., általános nyelvészeti és sémi nyelvészeti munkák pedig 11.-es jelzet alatt fellelhetők. Különösen hasznosnak bizonyulnak az alábbi művek:

E. KAUTZSCH – A. E. COWLEY (eds.): Gesenius’ Hebrew Grammar, 2nd English edition, Oxford, Clarendon Press, 1910 [1970]. [51.1.1.Ges.2.]

Joshua BLAU: Phonology and Morphology of Biblical Hebrew: An Introduction, Winona Lake, Eisenbrauns, 2010. [51.1.1.Bla.2.]

Bruce K. WALTKE – Michael O’CONNOR: An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake, Eisenbrauns, 1990. [51.1.1.Wal.1.]

Bill T. ARNOLD – John H. CHOI: A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge University Press, 2003. [51.1.1.Arn.1.]

Kurzus leírása angolul:  
* *

The goal of the course is to compile a textbook of Biblical Hebrew syntax with ample examples (to be used in a course for 3rd semester students). The participants of this course will read and discuss selected chapters of the Hebrew Bible, and collect sentences that can be used to exemplify various issues in Biblical Hebrew syntax. Finally, under the direction of the course teachers, they shall write preliminary chapters of the textbook.

_ _
Kreditpont? 2
_ _