Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Misna: szövegolvasás (fordításban)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Rabbinic text: Selected chapters from the Mishnah (in translation)
_ _
Szemeszter: 2016/17 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H 10-11 és Cs. 10-11
_ _
Óra helyszíne: F. ép. 233.
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-310.1
_ _
További kurzuskód: BBV-101.66
_ _
További kurzuskód: BMVD-101.105
_ _
További kódok (ha van): BMA-VALD-446
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/.

A kurzus célja áttekintést adni a rabbinikus irodalom talán legfontosabb művéről, a két Talmud kiindulási pontjául szolgáló Misnáról (i.sz. 3. század eleje). Az áttekintés révén a hallgatók a zsidó vallásjog különböző területeiből, ezen területek alap­fogal­maiból, a halákhikus (zsidó vallásjogi) gondolkodásmódból kapnak ízelítőt, és ezáltal jobban megérthetik a (hagyományos, mainstream) zsidó vallás jellegét. A rabbinikus irodalomnak a Héber Bibliához való viszonya – vagyis a zsidó vallásgyakorlatnak a biblikus megalapozottsága – kiemelt szerepet fog kapni. Érintőlegesen szóba kerülnek majd a rabbinikus irodalom más (korabeli és későbbi) műfajai, valamint nem vallás­jogi témák is.

A kurzus két részből áll. Egy heti egyszer 45/60 perces előadás keretében az oktató bemutatja a soron következő téma alapfogalmait, esetleg a rabbinikus irodalom egyéb jellegzetességeit. Az előadásra előzetesen bizonyos szövegeket – jellegzetesen egy-két bibliai szakaszt, valamint egy-egy rabbinikus szövegrészletet – magyar vagy angol fordításban kell a hallgatóknak elolvasniuk. Ha az oktató úgy ítéli meg, hogy a hallgatók nem olvassák el a feladott szövegeket, egy-egy villámdolgozattal ellen­őrizheti a felkészültségüket, amely beszámít az órai munkába.

A kurzus második részében, szintén heti egyszer 45/60 perces keretben, egy másik szövegrészletet dolgozunk fel „szoros olvasás” (close reading) formájában. Ennek során a hallgatók két csoportra bomlanak. Az alapképzésben résztvevők és a nem szakosok (BBV-101, BMA-VALD-446 és BBN-HEB11-310 kódokon), fordításban dolgozzák fel a szöveget. A jó héber nyelvi háttérrel rendelkező, haladó BA-s hallgatók bátran csatlakozhatnak a héber nyelvű szövegolvasáshoz is.

 

Előzetes tematika:
 1. Bevezetés
 2. Berakhot traktátus
 3. Pea traktátus
 4. Sabbat traktátus
 5. Ros hasana traktátus
 6. Ketubbot traktátus
 7. Szota traktátus
 8. Baba Kamma traktátus
 9. Szanhedrin traktátus
 10. Zevahim traktátus
 11. Hullin traktátus
 12. Mikvaot traktátus
 13. Összefoglalás

 A pontos tematika és a feladott irodalom fokozatosan kerül fel a kurzus honlapjára: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/     (http://birot.web.elte.hu/Misna/).

 

A jegyszerzés feltételei:
  –   Órai munka (20%).
  –   Írásbeli dolgozat a félév közepén (kb. 20 perc): az addig általános háttérnek, valamint az olvasott szövegek tartalmának és fogalmainak az ismerete (30%).
  –   Írásbeli vizsga a félév végén (kb. 2 óra, szigorú időkorlát nélkül): négy-öt közösen olvasott részlet  magyarázata, értelmezése (50%).

 

Szakirodalom:
(Szögletes zárójelben a tanszéki könyvtárunkban található példány helyszáma szerepel.)

Felhasznált szövegkiadások:
Albeck, Hanokh (ed., comm.), Sisa szidré Misna [héberül, több kiadás] (Jeruzsálem: Moszad Bialik – Dvir, 19805). [41.2.Alb.*.]
Blackman, Philip (transl., etc.), Mishnayoth [kétnyelvű héber-angol kiadás] (Gateshead: Judaica Press, 19832). [41.2.Bla.*.]

Honlap (órai prezentációkkal, jegyzetekkel, szövegekkel, további irodalommal):
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/     (http://birot.web.elte.hu/Misna/).

Javasolt irodalom (az alábbi bevezető művek vonatkozó fejezetei):
Fonrobert, Charlotte Elisheva and Jaffee, Martin S. (eds.), The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature (Cambridge University Press, 2007), különösen pp. 1–9.
Molnár, Ernő (szerk), A Talmud könyvei (eredeti kiadás: Budapest: Korin Testvérek 1921–1923, reprint: Budapest: IKVA, 1989). [41.1.Mol.1]
Scheiber Sándor (szerk., jegyz.), A feliratoktól a felvilágosodásig (Múlt és Jövő, 1997). [61.1.Sche.1]
Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud (New York: Basic Books, 1976, 20062). [41.Ste.1]
Steinsaltz, Adin, The Talmud – The Steinsaltz Edition: A Reference Guide (New York: Random House, 1989). [53.7.Tal.1.]
Stemberger, Günter, A zsidó irodalom története (Budapest: Osiris, 2001). [81.Ste.3.]
Strack, Hermann L. és Stemberger, Günter, Introduction to the Talmud and Midrash (Minneapolis: Fortress Press, 1992). [41.Str.5.]

Kurzus leírása angolul:  
* *

Selected chapters from all sedarim of the Mishnah, consisting of a 45-to-60-minutes weekly lecture introducing the necessary background and concepts, and of a 45-to-60-minutes weekly seminar where selections are being closely read in translation and analyzed.

_ _
Kreditpont? 3
_ _