Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Sémi nyelvészet
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Semitic linguistics
_ _
Szemeszter: 2015/16 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda 14.00–15.30
_ _
Óra helyszíne: F.233 (szemináriumi terem)
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-303
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja bevezetni a hallgatókat a sémi összehasonlító nyelvészetbe, valamint, általánosabban, a héber nyelv tágabb (genetikai és areális) kontextusának a tanulmányozásába. Az előadást és gyakorlatjellegű formát ötvöző óra elsősorban a bibliatudomány szempontjából releváns nyelvekre és korszakokra fókuszál. Azonban az elsajátítandó módszerek és gondolkodásmód a judaisztika iránt érdeklődők számára is hasznosnak bizonyulhatnak.

A hallgatók a félév során megismerkednek a sémi nyelvcsalád ágaival és a (bibliai) héber szempontjából jelentőséggel bíró ókori közel-keleti (sémi és nem sémi) nyelvekkel, azok néhány nyelvi jellegzetességével. Feladatok segítségével elsajátítják az összehasonlító-történeti nyelvészet alapjait, hagyományos és újabb módszereit, valamint betekintést kapnak aktuális kutatási kérdésekbe, a nyelvtudományt jellemző módszertani sokszínűségbe is. Az írásrendszerek áttekintésével zárjuk a tanegységet.

A félév végére a nyelvészet iránt érdeklődő diákok jó alapokat szereznek a további, érdeklődésük szerinti szakosodáshoz. A történeti, filológiai, irodalmi beállítottságú hallgatók pedig a szövegértelmezéshez kapnak hasznos nyelvészeti segédeszközöket.

Az óra honlapja, amely a félév során folyamatosan bővülni fog: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/

A jegyszerzés feltételei: órai munka (10%), házi feladatok (50%), valamint félévvégi zárthelyi vizsga (40%).

A félév során feladott tizenkét házi feladat közül a hallgatónak tíz házi feladatot kell beadnia. Ha többet ad be, a legjobb tíz megoldás számít (10×5%). Az órai munka egyrészt a feladott olvasmányok és házi feladatok megbeszélését, másrészt az előadások kritikus követését jelenti. A jeles érdemjegyet megcélzó hallgatóktól elvárható, hogy a félév során rendszeresen vitába szálljanak az oktatóval. A félévvégi írásbeli zárthelyi vizsga „korlátozott nyitott könyv”-jellegű lesz: a Bennett-könyv és a Dobos-könyv használható, de más – így a Kaltner-McKenzie-könyv, más irodalom és saját jegyzetek – nem.

Előzetes tematika:

 1. Bevezetés: a héber helye az afroázsiai és a sémi nyelvek között.
 2. Nyelvészeti alapok. A fonológia alapjai.
 3. Összehasonlító nyelvészet (komparativisztika).
 4. Izoglosszák. A nyelvtörténeti rekonstrukció.
 5. Sémi fonológia (összehasonlítás, rekonstrukció). A morfológia alapjai.
 6. Családfamodell és hullámmodell. Névszói morfológia.
 7. Északnyugati sémi nyelvek a vaskorban. Dialektuskontinuum.
 8. Északnyugati sémi nyelvek az i.e. 2. évezredben. Igei morfológia.
 9. A „legvalószínűbb történet”. Hetzron. Az arab besorolása. Tört többes szám.
 10. Szintaxis.
 11. A szókincs/lexikon és a nyelv társadalmi-kulturális beágyazottsága.
 12. Írástörténet.

A pontos tematika az óra honlapján: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/.

Kötelező szakirodalom (tankönyv gyanánt):

Bennett, Patrick R. / Daniels, Peter T. Comparative Semitic Linguistics. A Manual (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1998) [23.1.Ben.1.]

Dévényi Kinga és Iványi Tamás, “Kiszáradt a toll…” Az arab írás története (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1987), pp. 3-17. [23.3.Dev.1.]

Dobos Károly Dániel. Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története (Budapest: Pázmány Egyetem eKiadó, és Szent István Társulat, 2013). [23.1.Dob.1.]

Kálmán László és Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba, 2. bővített kiadás (Budapest: Tinta Kiadó, 2007), http://budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf.

Kaltner, John and McKenzie, Steven (eds.), Beyond Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages. (SBL Resources for Biblical Study, 42; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002)[23.1.Kal.1.]

Rubin, Aaron. A Brief Introduction to the Semitic Languages (Gorgias Press, 2010).

Ajánlott szakirodalom:

Bevezetés az általános nyelvészeti háttérbe:

Bynon, Theodora, Történeti nyelvészet (Osiris Kiadó, Budapest, 1997).

Kenesei István (szerk.), A nyelv és a nyelvek (sok kiadás) (különösen a III. rész).

Wardhaugh, Ronald, Szociolingvisztika (Osiris-Századvég, Budapest, 1995).

Általános bevezetések a sémi nyelvészet területére:

Bergsträsser, Gotthelf / Daniels, Peter T. (Transl.), Introduction to the Semitic Languages: Text Specimens and Grammatical Sketches (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1983). [23.1.Ber.1.]

Lieberman, Stephen J, Trends in Linguistics. Linguistic Change and Reconstruction Methodology. The regularity of sound change: A Semitistic perspective (Afro-Asiatic Languages, 6;Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1990). [K-Lie.4.]

Lipinski, Edward, Semitic Languages. Outline of a Comparative Grammar (Orientalia Lovanensia Analecta, 80;Leuven – Paris – Sterling, Virginia: Uitgeverij Peeters – Departement Oosterse Studies, 2001; 2. kiadás). [23.1.Lip.1.]

Naveh, Joseph, Early History of the Alphabet (Jerusalem: Magnes, 1987) [44.1.Nav.1.]

O’Leary, De Lacy, Comparative Grammar of the Semitic Languages (Trübner’s Oriental Series; London: Routledge, 2000; reprint, eredeti: 1923, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co.). [23.1.Ole.1.]

A félév során néhány további ajánlott, valamint valamely házi feladathoz kötelező irodalom (például egy-egy rövidebb szakcikk) is megjelenhet a kurzus honlapján.

Megjegyzés: Mivel az órai munka a tanulási folyamat szerves része (és ennek megfelelően a jegyszerzésbe is beleszámít), ezért a tanegység felvétele azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik az órákon rendszeresen meg tudnak jelenni.

Kurzus leírása angolul:  
* *

An introduction to Semitic linguistics, covering (1) basic notions of general linguistics (in phonology, morphology, syntax, semantics and the lexicon), and (2) of the historical-comparative method (reconstructions, family tree model, wave model, phylogenetic trees – as applied to the Semitic languages), as well as (3) an overview of the Semitic (and ancient non-Semitic) languages that are most important from the perspective of (Biblical) Hebrew. The course concludes with an overview of the writing systems.

_ _
Kreditpont? 2
_ _